Crop Insurance 2023: राज्यात “सर्वसमावेशक पीक विमा” योजना राबविण्यास मान्यता | आता शेतक-यांना केवळ रु.१ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ | Agricultural Insurance Scheme | शासन निर्णय 23 जून 2023

Crop Insurance 2023: प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री

Read more
error: Content is protected !!