Rabi Crop Insurance : रब्बी पीक विमा अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात | “ही” आहेत आवश्यक कागदपत्रे | पीक पेरा स्वयंघोषणा पत्र pdf

सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ रु.1  भरुन पीक विमा योजनेचा Rabi Crop Insurance लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक

Read more
error: Content is protected !!